how to prepare yourself for vaccinating เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19

how to prepare yourself for vaccinating เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19

how to prepare yourself for vaccinating เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19

วัคซีนคือ vaccine

สารชีววัตถุที่สามารถกระตุ้นร่างกายให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคโดยสร้างกลไกให้ร่างกายจำลองสร้างกลไกในการป้องกันเชื้อโรคและมีความพร้อมในการต่อสู้ต่อไป

ใครควรฉีดวัคซีนก่อน

ประชาชนโดยทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 18ปี และ กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

 • คนสูงอายุ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
 • โรคมะเร็ง
 • โรคระบบประสาท
 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคหัวใจ และหลอดเลือด

  กลุ่มคนดังนี้ควรพิจารณาร่วมกับแพทย์เพื่อประเมินว่ามีประโยชน์

 • เด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี
 • ผู้ป่วยเรื้อรัง

 • คนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

 • สตรีมีครรภ์ที่นังให้นมบุตร

   

   

มาทำความเข้าใจความแตกต่างของวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้ง 2 แบบ

การฉีดของแต่ละคนอาจจะมีปฏิกิริยาไม่เหมือนกันดังต่อไปนี้

ฉะนั้นการฉีดเข็มที่ 2 จึงจำเป็นที่จะต้องคอยสังเกตุปฏิกิริยาเราหลังฉีด 30 นาที

 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#vaccinatingThailand